Artikel #292496 (385527110075: Rosa (K) Santana ®, C3, 3 stok 75cm)